วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

จังหวัดขอนแก่น ดำเนินโครงการยกระดับผ้าไหมสู่นานาชาติ กิจกรรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ไหม และ OTOP

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องภูพาน โรงแรมขอนแกนโฮเต็ล อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จัดประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจ (D Camp) และกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการและให้คำปรึกษาเชิงลึก (I Camp) ตามโครงการยกระดับผ้าไหมสู่นานาชาติ กิจกรรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ไหม และ OTOP เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การพัฒนาระบบการตลาด เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสู่สากล โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 กลุ่ม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน จาก 23 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 53 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2563
ซึ่งในการจัดอบรมตามโครงการฯ ในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์ มาตรฐานสินค้า แนวโน้มทางการตลาด ช่องทางการตลาดออนไลน์ การสร้างคิวอาร์โค้ด หรือบาร์โค้ด การออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และแบรนด์หรือตราสินค้า จากวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนากลุ่มอาชีพต่อไป
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้ประสานงานตามโครงการ