วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์นมแม่โลก ปี 2565

       เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา09.00น.ที่ผ่านมา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ได้มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์นมแม่โลก มีนายแพทย์ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นเป็นประธานเปิดงาน,มีแพทย์หญิงสุจิรา ขวาแซ้น ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมสร้างความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การบรรยายเรื่อง พ.ร.บ.นมผง(milk code) การจัดแสดงบูทและมีกิจกรรมแสดงนิทรรศการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การแสดงจากนักเรียนจากสถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย พิธีมอบเกียรติบัตรคุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กิจกรรมในวันนี้มีผู้เดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

    ทางด้านนายแพทย์ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นได้กล่าวถึงความจำเป็นที่ต้องเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ว่า “สำหรับโครงการส่งรักนมแม่จากอกแม่สู่ลูก เป็นการรณรงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ผ่านการปกป้อง ส่งเสริม และสนับสนุนในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน และกินต่อเนื่องถึงอายุ 2 ปี หรือนานกว่านั้น ทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้เห็นความสาคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่    เพราะแม่เป็นบุคคลที่มีความสาคัญมากที่สุดในชีวิต เป็นผู้ให้กำเนิด ผู้เลี้ยงดู โดยเฉพาะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่เป็นรากฐานของชีวิต “นมแม่” ถือเป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิต เป็นอาหารที่ดีที่สุดสาหรับทารก ถือเป็นการวางรากฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีตั้งแต่แรกเริ่ม ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต พัฒนาการทั้งกาย จิตใจ สติปัญญา และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กตั้งแต่แรกเกิด แต่เป็นที่น่ากังวลที่เด็กไทย ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 เดือนได้กินนมแม่อย่างเดียวในอัตราที่ตำมาก จากผลการสารวจ MICs 6 เมื่อปี 2562 โดย UNICEF และสานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ของประเทศไทยลดลงจากปี 2559 ที่ 23% เหลือเพียง 14% แม้ว่าจะมีการดาเนินมาตรการต่างๆทั้งการสนับสนุนให้มีมุมนมแม่ในสถานประกอบการ คลินิกนมแม่ ไปจนกระทั่งการปกป้องแม่และทารกจากการส่งเสริมการตลาดนมผง ผ่านพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสาหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 หรือ พ.ร.บ. นมผงแล้วก็ตาม และยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทาให้เข้ารับบริการได้จากัด ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กรมอนามัย จึงร่วมมือกันให้คุณแม่ที่ตั้งใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ประสบความสาเร็จ และพัฒนาการให้บริการคาปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพื่อให้คุณแม่สามารถเข้าถึงการรับบริการที่ง่ายขึ้น สะดวก รวดเร็ว ช่วยเหลือสนับสนุนให้แม่ที่มีปัญหาสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันกับความต้องการของแม่ ช่วยให้แม่มีความรู้ ความมั่นใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ สิ่งที่อยากจะเน้นคือการส่งเสริม คุณแม่ที่เดินทางไปทำงานต่างถิ่นห่างไกลจากลูกสามารถใช้บริการส่งน้ำนมแม่ฟรี ผ่านภาคี่เครือข่ายเช่นแอร์เอเชีย และรถทัวร์นครชัยแอร์ โดยได้เริ่มตั้นเมื่อ 4 ปีที่แล้ว ให้บริการขนส่งนมแม่ตามเส้นทางต่างๆนี้ฟรี ที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งและได้ขยายผลไปทั้่วประเทศไทยแล้ว ”นายแพทย์ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นกล่าว

   ด้านคุณเยาวลักษณ์ นามโสรส คุณแม่ที่ได้รับใบเกียรติบัตร์คุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมได้กล่าวว่า “วันนี้รู้สึกดีใจที่ได้รับเกียรติบัตร์คุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนม เพราะตนเองเลี้ยงลูกเองและเลี้ยงลูกด้วยการให้นมแม่อย่างเดียวจนถึง 6 เดือน หลังจากนั้นก็ให้อาหารตามวัย การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถือว่าดีมากเพราะสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีมาก เห็นได้ชัดเจนว่าลูกแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บป่วย สุดท้ายเชิญชวนคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์หรือคุณแม่ที่คลอดบุตร์แล้วหันมาให้นมแม่เพราะมีประโยชน์มากโดยที่ไม่มีนมอะไรสามารถจะเทียบเท่าได้ มีภูมิคุ้มกัน ประหยัดเงินด้วย ที่สำคัญเป็นการสานสัมพนธ์สายใยแม่ลูกที่ดีที่สุด”คุณเยาวลักษณ์ นามโสรสกล่าวปิดท้าย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566