วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

พช.ขอนแก่น ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2563 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหาร สพจ. พัฒนาการอำเภอ และ นว.พช.ที่รับผิดชอบงานตรวจราชการ รวม 101 คน
โดยรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 ภายใต้แนวคิดการพัฒนาสู่ความยั่งยืน (SDGs) และการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวสรุปกรอบการประชุมฯในครั้งนี้ จากนั้น นางวรรณา ลิ้มพาณิชย์ นว.พช.เชี่ยวชาญ ได้ขยายความการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ “โคก หนอง นา โมเดล” ทั้ง 7 กิจกรรม พร้อมประเด็นเน้นย้ำ คือ การสร้างการรับรู้ การเบิกจ่ายงบประมาณ การบริหารจัดการ และการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ
ภาคบ่าย : ทั้ง 4 จังหวัด (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์) ในเขตตรวจราชการที่ 12 ได้นำเสนอผลสำเร็จของการขับเคลื่อนงาน และงานที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ในรอบปี 2563
ในการนี้ ธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผอ.กลุ่มงาน/พัฒนาการอำเภอ และนว.พช.ที่รับผิดชอบเข้าร่วมการประชุมฯ และนำเสนอผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ของจังหวัดขอนแก่น