วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

พช.ขอนแก่น :ร่วมประชุมสรุปผลโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) งานศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครราชสีมา – ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องแกรนด์ออคิดบอลรูม โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา ครั้งที่ 3 งานศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครราชสีมา – ขอนแก่น
ในการนี้นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางสาวรัชนี นาคทัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ร่วมประชุมสัมมนาตามโครงการฯ เพื่อรับฟังการนำเสนอสรุปผลการศึกษาทั้งหมดของโครงการในทุกประเด็น ทั้งทางด้านวิศวกรรม ด้านการจราจรและขนส่ง ด้านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ รวมถึงผลการดำเนินงานด้านการมีส่วนของประชาชนในพื้นที่โครงการ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงาน จัดโดย กรมทางหลวง