วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2565

คณะแรกของประเทศในกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์KKBS มข.ผ่านการประเมินEdPExระดับ 300 คะแนน

13 ก.ค. 2022
76


   เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่าจากการที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  ได้ประกาศผลว่า คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผ่านการประเมินEdPExระดับ 300 คะแนน โครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรุ่นที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2565  โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 เป็นคณะแรกของกลุ่มคณะวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ ในประเทศไทยที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาดังกล่าว


   รศ. ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช กล่าวว่า EdPEx ย่อมาจาก “Education Criteria for Performance Excellence” หรือ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” เป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางของเกณฑ์ Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA ที่เป็นต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA)  เกณฑ์ EdPEx คือกรอบที่ทำให้เรามองและคิดและบริหารองค์กรในเชิงระบบ (มองทุกระบบเชื่อมโยงกันหมด) และช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน จากจุดเน้นที่เป็นเรื่องหลักและปณิธานอันแน่วแน่ของคณะฯ ที่จะสร้างและพัฒนานักบริหารธุรกิจ นักบัญชี รวมถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานในทุกระดับ รวมทั้งผลิตผลงานวิจัยและบริการวิชาการที่มีคุณค่าและประโยชน์แก่สังคม  


   “คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะฯ มาอย่างต่อเนื่อง มีการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรและอาจารย์ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง ความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะฯ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ EdPEx 200 (ปีการศึกษา 2558) รุ่นที่ 4 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยคณะฯ ได้ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้น ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะฯ ได้สิทธิ์ในการสมัครส่งรายงานการประเมินตนเอง เข้าร่วมโครงการ EdPEx 200 รุ่นที่ 5 ซึ่งในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เข้าตรวจเยี่ยมและสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากร เพื่อยืนยันผลการประเมินและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่คณะฯ และสามารถผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เป็นคณะ/หน่วยงานที่ผ่าน


     เกณฑ์คะแนนในระดับ 200 คะแนน ต่อมาคณะฯได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสู่ระดับ 300 คะแนน โดยใช้เวลาภายใน 4 ปี เพื่อเข้ารับการตรวจประเมินโครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx300)  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565  ที่ผ่านมา โดยในการตรวจประเมินดังกล่าว คณะฯ ได้นำเสนอข้อมูลในภาพรวมและผลลัพธ์ของการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ และเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 มีมติเห็นชอบให้   คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านการประเมินในระดับคะแนน 300 คะแนน ถือเป็นคณะหน่วยงานลำดับที่ 3 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อจาก คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ผ่านการประเมินระดับ 300 คะแนน ไปแล้วก่อนหน้านี้   


   “นอกจากนี้ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ยังเป็นคณะแรกของกลุ่มคณะวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ ในประเทศไทยที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาดังกล่าว ความสำเร็จในครั้งนี้จึงเป็นการันตีคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศของคณะฯ อย่างดีเยี่ยม ในนามของคณะฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน  ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ พัฒนาระบบงาน จนเป็นรากฐานสำคัญประสบความสำเร็จในครั้งนี้”รศ. ดร.เพ็ญศรี กล่าว.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คณะแพทยศาสตร์ มข.จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประชาชน 50 years MDKKU: Mom & Kids Day 2022 ส่งต่อสุขภาพดีจากคุณแม่สู่ลูกน้อย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
รมว.พม. ทอดผ้าป่ากองบุญแห่งการให้ จ.ขอนแก่น
แม่​ดีเด่น​แห่งชาติ​ จ.ขอนแก่น จัดวันรวมน้ำใจให้เด็กๆ นร. ร.ร.ตาบอด
เอกราช” ไม่เห็นด้วยสภาล่ม วอน ส.ส.-สว.เข้าร่วมประชุมจันทร์นี้อย่างพร้อมเพรียง ยืนยัน ส.ส. ภท.เข้าประชุมครบ พร้อมหนุน “ลุงหนู” เป็นนายกฯ ต่อ “ลุงตู่”ทันที
ชาวขอนแก่นพร้อมใจทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติและวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ชาวบ้าน อ.หนองสองห้อง มีเฮ! หลัง ร.ร.สำราญ นำร่องปลูกข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ ข้าวคุณภาพสุขภาพสูง เพื่อนำผลิตที่ได้ให้กับครู -นร.และชุมชน