วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน สนับสนุนนักวิจัยพัฒนางานวิจัยคุณภาพ ตอบโจทย์ตลาดทุนครอบคลุมทุกมิติ”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมงานวิจัยคุณภาพด้านตลาดทุนไทย สร้างนักวิจัยคุณภาพ เชื่อมโยงเครือข่ายนักวิชาการและภาคตลาดทุน โดยมอบ 5 รางวัลให้แก่งานวิจัยที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในโครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน ประจำปี 2564/2565 โดยรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ได้แก่ นายณัฐวุฒิ แวงวรรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากผลงานวิจัยหัวข้อ “Hidden Ownership and Corporate Governance” และรางวัลงานวิจัยดี ได้แก่ นายวัชรพัฐ มาแสง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากผลงานวิจัยหัวข้อ “ความเชื่อมโยงระหว่างภาคเศรษฐกิจจริง ตลาดทุนไทย และตลาดทุนในภูมิภาคเอเชีย” และผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณอีก 3 รางวัล

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยด้านตลาดทุนเพื่อต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนไทย โดยได้สนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุนมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาทำงานวิจัยด้านตลาดทุน เข้าถึงข้อมูล และแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้เชี่ยวชาญในตลาดทุน โดยในปี 2564/2565 มีการจัดส่งหัวข้องานวิจัยเข้าร่วมโครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน จำนวน 36 หัวข้อ ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดตั้งแต่ดำเนินโครงการฯ มา นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้วิจัยที่นำส่งหัวข้องานวิจัยเข้าร่วมโครงการฯ มาจากหลากหลายสาขาในมหาวิทยาลัยต่างๆ เพิ่มขึ้นกว่าทุกปี คือจาก 16 คณะ 10 สถาบันการศึกษา สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจและการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในวิจัยด้านตลาดทุนที่ขยายไปในวงกว้าง และมีการนำความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอื่นๆ มาประยุกต์ให้งานวิจัยมีมิติที่กว้างและลึกยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ของหัวข้องานวิจัยที่หลากหลายและตอบโจทย์ตลาดทุนไทย อาทิ งานวิจัยเชิงนวัตกรรม งานวิจัยในประเด็น ESG เป็นต้น และมีการประยุกต์ใช้เครื่องมือด้าน data science มาช่วยในการทำงานวิจัย

ผลงานวิจัยด้านตลาดทุนที่ได้รับรางวัล ได้แก่  

  • รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน ได้แก่ งานวิจัยในหัวข้อ “Hidden Ownership and Corporate Governance” โดยนายณัฐวุฒิ แวงวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา คือ ศ. ดร.อาณัติ ลีมัคเดช จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งศึกษาถึงผลกระทบของโครงสร้างผู้ถือหุ้นต่อการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยใช้วิธีใหม่คือเทคนิค Combinatorial Optimization ในการวัดสัดส่วนหุ้นที่ถือโดยธุรกิจ Offshore (hidden ownership) ซึ่งพบว่า hidden ownership มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และบริษัทที่มี hidden ownership ในระดับสูง พบว่ามีสัดส่วนการถือครองหุ้นโดยนักลงทุนต่างประเทศในสัดส่วนที่สูง และส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนสถาบัน ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้ดียิ่งขึ้น
  • รางวัลผลงานวิจัยดีด้านตลาดทุน ได้แก่ งานวิจัยในหัวข้อ “ความเชื่อมโยงระหว่างภาคเศรษฐกิจจริง ตลาดทุนไทย และตลาดทุนในภูมิภาคเอเชีย” โดยนายวัชรพัฐ มาแสง อาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ. ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์ จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งศึกษาถึงความเชื่อมโยงระหว่างภาคเศรษฐกิจจริง ตลาดทุนไทย และตลาดทุนในภูมิภาคเอเชีย ด้วยวิธีแบบจำลอง Vector Autoregressive (VAR) พบว่า ภาคเศรษฐกิจจริงภายในประเทศได้รับความผันผวนสุทธิจากตลาดหุ้น (SET) และสำหรับความเชื่อมโยงของตลาดหุ้นไทยกับนโยบายเศรษฐกิจของต่างประเทศ พบว่าระดับความเชื่อมโยงจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในทุกช่วงวิกฤติ
  • รางวัลประกาศเกียรติคุณ 3 รางวัล ได้แก่
    • หัวข้อ “Black-Litterman Portfolio Management Using Investor’s View Generated by Recurrent Neural Networks and Support Vector Regression” โดยนายกรรณชัย ปัญญาเลิศทิพย์ อาจารย์ที่ปรึกษาคือ ดร.พิตติพล คันธวัฒน์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    • หัวข้อ “The relationship between agricultural commodity and stock market in case of Thailand: Safe-haven, Hedge, or Diversifier?- Cross-quantilogram analysis” โดยนายกาจบัณฑิต บัณฑิตสกุลพร อาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ. ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์ จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    • หัวข้อ “ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุนในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ด้วยวิธี Bootstrapping” โดยนายจิรสิน ศิริประชัย อาจารย์ที่ปรึกษาคือ รศ. ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

“ผลงานที่ได้รับรางวัลครั้งนี้มีความโดดเด่นและประยุกต์ใช้เครื่องมือใหม่ๆ ในงานวิจัย ทำให้สามารถวิเคราะห์คาดการณ์อนาคตได้หลากหลายมุมมอง และนำผลไปต่อยอดในเชิงปฏิบัติได้จริง ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมสนับสนุนการทำงานวิจัยด้านตลาดทุนที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาแหล่งรวบรวมฐานข้อมูลตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้พัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลตลาดทุนเพื่อนักวิจัยเข้าถึงข้อมูลและจัดทำงานวิจัยได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วย” นายศรพลกล่าว

โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2555 ด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจตลาดทุนไทย ภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมเป็นกรรมการตัดสินรางวัล นับเป็นเครือข่ายที่มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างภาคการศึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์จริงในตลาดทุนไทย ซึ่งช่วยยกระดับงานวิจัยให้มีคุณภาพ และใช้ประโยชน์ได้จริงในธุรกิจตลาดทุนไทย

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลงานวิจัย รวมถึงฐานข้อมูลตลาดทุนที่ www.set.or.th/setresearch

“SET…Make it Work for Everyone”

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มณฑลส่านซีประกอบพิธีบูชาจักรพรรดิเหลืองเนื่องในเทศกาลเช็งเม้งประจำปี 2567
โก โฮลเซลล์ เดินหน้าขยายไม่หยุด เปิดสาขาล่าสุด “รังสิต”  พลิกทำเลทอง สู่ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารขนาดใหญ่ ปลุกกำลังซื้อผู้ประกอบการคึกคัก
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด ฉลองครบรอบ 9 ปี มุ่งสู่ทศวรรษแห่งความสำเร็จ
เปิดแล้วงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจำปี 2567” ชวนรับความสุขทุกมิติของท่องเที่ยวไทย ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. – 1 เม.ย. 2567 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
รัฐบาลกระตุ้นส่งเสริมการลงทุนจัดงานมหกรรมดนตรี และเทศกาลนานาชาติ จุดประกายให้ไทยเป็นเป้าหมายการจัดงานระดับโลก