วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

ร.ร.ศรีกระนวน ขอนแก่น ลงแขกดำนา ตามรอยเท้าพ่ออยู่อย่างพอเพียง

08 ก.ค. 2022
371

ร.ร.ศรีกระนวน ขอนแก่น ลงแขกดำนา ตามรอยเท้าพ่ออยู่อย่างพอเพียง
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จัดกิจกรรมประสบการณ์นอกห้องเรียน ร่วมสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ภายใต้โครงการ “เกษตรทฤษฎีใหม่เดินตามรอยเท้าพ่ออยู่อย่างพอเพียง” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพ่อหลวงของปวงไทย ตลอดจนสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นใหม่
   เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ที่ แปลงนาสาธิต โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ตำบลหนองโกอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ดร.สุรเชษฐ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม พร้อมด้วยนายอวตาร บริบูรณ์วัฒน์ ,นางสาวชนิดา คุ้มศรีไวย์ และนายวัชระ ขันสังข์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ภายใต้โครงการ “เกษตรทฤษฎีใหม่เดินตามรอยเท้าพ่ออยู่อย่างพอเพียง” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพ่อหลวงของปวงไทย ตลอดจนสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นใหม่


   ดร.สุรเชษฐ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กล่าวว่าโครงการ “เกษตรทฤษฎีใหม่เดินตามรอยเท้าพ่ออยู่อย่างพอเพียง” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพ่อหลวงของปวงไทย ตลอดจนสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นใหม่ วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ตลอดจนเพื่อพัฒนานักเรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มีทักษะกระบวนการคิดและกระบวนการทำงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักกระบวนการจัดการกับผลผลิต เพื่อให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจำวันและเผยแพร่สู่ครอบครัวและชุมชน


  “เงื่อนไขของความสำเร็จ ทำให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ อีกทั้งนักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยใช้กระบวนการคิดวางแผนกระบวนการทำงาน การสรุปประเมินผลงานอยู่ในขั้นดีนักเรียนสามารถใช้ผลผลิตได้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และทำให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่”ดร.สุรเชษฐ  กล่าว

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566