วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

สำนักบริการวิชาการ มข. ให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตและการดำเนินชีวิตวิถีใหม่

นายวีระพงษ์ เทศน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “สุขภาพจิตในช่วงภาวะวิกฤติโควิดและ New Normal : จากบทเรียนสู่การดูแล”ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น คุณวาทินี จันทร์เจริญ คุณปิยมาภรณ์ ดวงมนตรี และอาจารย์บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย จากสำนักบริการวิชาการ มีกลุ่ม อสม.ตำเมืองเพีย เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน

อสม.หรือ สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) เป็นผู้เฝ้าระวังให้ประชาชนปฏิบัติตัวตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ อสม.ในการดูแล และป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง และเพื่อให้รับทราบหลักการจัดการกับสิ่งแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยจากโรคต่างๆ สำนักบริการวิชาการจึงจัดการอบรม “สุขภาพจิตในช่วงภาวะวิกฤตโควิดและ New Normal : จากบทเรียนสู่การดูแล”