วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

อ.สีชสมพู จัดตั้ง “กองทุนแก้จน คนสีชมพูไม่ทิ้งกัน”

พช.สีชมพู ประชุมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ยุทธศาสตร์ “แก่นคูณ เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน”เพื่อขับเคลื่อนและช่วยเหลือครัวเรือนยากจนตาม TPMAP และ Thai QM ให้พ้นจากครัวเรือนยากจน

เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2565 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า ที่ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น นายปิยะพงษ์ คลังทอง นายอำเภอสีชมพู พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ยุทธศาสตร์ “แก่นคูณ เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน” ในการประชุมครั้งนี้ได้มีมติการคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร “กองทุนแก้จน คนสีชมพูไม่ทิ้งกัน” จำนวน 15 ท่าน และมีเจ้าคณะอำเภอสีชมพู หัวหน้าส่วนราชการ เป็นที่ปรึกษากองทุนแก้จน คนสีชมพูไม่ทิ้งกัน ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสีชมพู สนับสนุนทุนเริ่มต้นในการเปิดบัญชี “กองทุนแก้จน คนสีชมพูไม่ทิ้งกัน” จำนวน 5,000 บาท นายปิยะพงษ์ คลังทอง นายอำเภอสีชมพู กล่าวว่าการจัดตั้ง “กองทุนแก้จน คนสีชมพูไม่ทิ้งกัน” มีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนและช่วยเหลือครัวเรือนยากจนตาม TPMAP และ Thai QM ให้พ้นจากครัวเรือนยากจน พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประชุมทีมปฏิบัติการ ศจพ.อ เพื่อร่วมหารือและวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานและมอบหมายภารกิจให้กับทีมปฏิบัติการ ศจพ.อ นำไปขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์ตามนโยบาย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566