วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วม Software Park Thailand นำเสนอ 10 ผลงานเด่นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์

31 ส.ค. 2020
890

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย Software Park Thailand) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ หรือ Automation Robotics and Intelligent System: ARI Skill Development Project ที่ ห้องคอนเวนชั่น ๓ อวานีขอนแก่น โฮเต็ลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น อันเป็นโครงการเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรขั้นสูงอันเป็นความต้องการของประเทศ คือ โครงการ ARI Academy และพัฒนานวัตกรก่อให้เกิดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ยกระดับเทคโนยีของประเทศ คือโครงการ AI Innovation JumpStart แสดงให้เห็นถึงศักยภาพโครงการ ที่จะสามารถส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมให้มีความพร้อมเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเน้นการบริหารจัดการ การร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อร่วมสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนากำลังคนเฉพาะทางทักษะสูง ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และเพื่อร่วมพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับชุมชน สังคม และประเทศ