วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

พช.ขอนแก่น จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี OTOP นวัตวิถี

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พบปะผู้เข้าประชุมและบรรยายพิเศษ นโยบาย ทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเข้าสู่การคัดสรรสุดยอด OTOP แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี OTOP นวัตวิถี
โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.ขอนแก่น ให้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพสตรี OTOP นวัตวิถี เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ระหว่างวันที่ 31 สิงหคม – 1 กันยายน 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม OTOP กพสอ. กพสต. จนท.พช.ผู้รับผิดชอบงาน จาก 15 อำเภอ และ จนท.จังหวัด รวมทั้งสิ้น 108 คน ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ในเรื่อง แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับท้องตลาด และฝึกปฏิบัติการขายสินค้าออนไลน์ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น