วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

พช.ขอนแก่น ร่วมสัมมนาเรื่อง “ภาครัฐปรับ ขยับชุมชน สู่สังคมดิจิทัล”

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ออคิดบอลรูม โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางสาวรัชนี นาคทัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ร่วมสัมมนาสร้างการรับรู้ เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพของภาครัฐสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ “ภาครัฐปรับ ขยับชุมชน สู่สังคมดิจิทัล” เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ความเข้าใจถึงแนวคิดใหม่ ๆ ของการพัฒนาประสิทธิภาพงานภาครัฐในยุคดิจิทัล และสามารถนำไปปรับใช้ในการปรับปรุงงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)