คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน ลงพื้นที่ตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อรับรางวัลระดับทอง

   เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสาเกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ณรงค์ชัย สังซา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด คนที่ 2 พร้อมด้วยคณะทำงานจาก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด สำนักงานประกันสังคม สำนักงาน คปภ. จังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด ร้อยเอ็ด ร่วมให้ข้อมูลแก่ คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 10 นำโดย นายอิสระ ศิริวรภา ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ซึ่งปี พ.ศ.2565 ครบรอบเกณฑ์การประเมินรับรองระดับทอง

     ตามที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดดำเนินการพัฒนาระบบบริการตามนโยบาย “ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy contact Center : GECC)” และได้ประสานความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมพัฒนารูปแบบการให้บริการประชาชน ที่มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย ส่งมอบบริการด้วยใจ ส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจ ต่อบริการของภาครัฐ โดยพัฒนา “ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด” ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ได้ผ่านการรับรองจากรัฐบาลในปี พ.ศ. 2559 และในปี 2562 ผ่านการประเมิน “ระดับก้าวหน้า” โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดบริการประชาชน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อกับหลายหน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด บริการรับแจ้งเกิด แจ้งตาย, สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด ให้บริการผู้รับบริการสิทธิการรักษาประกันสังคมแบบครบวงจร, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดให้บริการออกบัตรคนพิการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว, สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ให้บริการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจราจร และค่าชดเชยรักษาพยาบาล โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้รวมศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ ศูนย์ราชการสะดวก

///////////////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ / รายงาน

0956628047