วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานขอนแก่น เยี่ยมชมโครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.23

22 มิ.ย. 2022
952

คณะผู้เข้าอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษาหน่วยโรงเรียนสนามบิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนโคกท่า เข้าเยี่ยมชมโครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.23 น้อมนำโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีให้เข้มแข็งและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสนามบิน และสำนักงานลูกเสือจังหวัดขอนแก่น นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือตามโครงการ ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา หน่วยโรงเรียนสนามบิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนโคกท่า โดยมีจุดประสงค์เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ด้วยการน้อมนำโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีให้เข้มแข็งและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเข้าเยี่ยมชมโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 23


เพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ และเข้าเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาค่ายศรีพัชรินทร ในการนี้ พลตรี วรพินิจ ขันธุปัฏน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 เข้าพบปะน้องๆ ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และมอบหมายวิทยากรโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันมณฑลทหารบกที่ 23 ให้ความรู้น้องนักเรียน เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่
ต่อจากนั้นลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา หน่วยโรงเรียนสนามบิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนโคกท่า ได้เข้าศึกษาในฐานการเพาะกล้าและปลูกต้นไม้ การทำน้ำส้มควันไม้ เพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืช การเลี้ยงไส้เดือนและทำปุ๋ยมูลไส้เดือน การเลี้ยงเป็ดบางปะกง การทำอาหารเป็ด และเก็บไข่เป็ด น้องๆ ได้ทดลองปฏิบัติด้วยตนเองในฐานการปฏิบัติต่างๆ วันนี้ทุกคนได้ทั้งความรู้และประสบการณ์ที่ดี พร้อมทั้งได้เข้าใจการทำงานของพี่ๆ ทหารพันธุ์ดี ในการถ่ายทอดพระราชปณิธาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการก่อตั้งโครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนสืบไป นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างทหารและประชาชน เพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

สนใจลงโฆษณาติดต่อนิตยา-0628929797 ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566