วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ทม.บ้านทุ่ม นำหลักสูตร 108 อาชีพ ต่อยอดงานทำ สร้างรายได้ให้กับชุมชน

19 มิ.ย. 2022
384

เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดโครงการบูรณาการพัฒนาทักษะวิชาชีพกับการเสริมสร้างคณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา ( Fix it – จิตอาสา ) ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนในท้องที่ เป็นการให้บริการคำแนะนำการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาชีพให้กับประชาชนสามารถช่วยลดรายจ่ายของประชาชน และช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน

เมื่อเวลา 09.09 น.วันที่ 18 มิถนายน 2565 ที่ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการพัฒนาทักษะวิชาชีพกับการเสริมสร้างคณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา ( Fix it – จิตอาสา ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งการเปิดโครงการครั้งนี้ ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการบุคคลากร และนักเรียน นักศึกษา ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กับเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ในครั้งนี้ด้วย โดยมี ดร.กรรณิกา ยอดสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ประชาชน อีกทั้งคณะผู้บริหาร-อาจารย์ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ร่วมเป็นสักขีพยาน และร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ดร.กรรณิกา ยอดสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กล่าวในนามตัวแทนคณะกรรมการดำเนินโครงการบูรณาการ การพัฒนาทักษะวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา(Fix It -จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2565 ว่า ตามนโยบายเร่งด่วนในการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนFix it Center – จิตอาสา ของสถนศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้บริการคำแนะนำการถ่ายทอดองค์ความรู้ ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ และพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับประชาชน ภายใต้กิจกรรมหลักของโครงกร ด้านการให้บริการคำแนะนำถ่ายทอด องค์ความรู้ในพื้นที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เห็นว่าเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถประกอบอาชีพช่วยเหลือตนเองได้ในอนาคตต่อไป


ดร.กรรณิกา กล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้เพื่อบริการสร้าง (Build)อาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ โดยมีการอาชีพตามต้องการของชุมชน จัดทำหลักสูตร 108 อาชีพ และจัดฝึกอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ หรือครูร่วมกับนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนเพื่อบริการพัฒนา (Top Up) ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยครูนำนักเรียน นักศึกษาไปศึกษาเรียนรู้ และนำเทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
ดร.กรรณิกา กล่าวทิ้งท้ายว่าในการนี้ วิทยาลัยอาชีศึกษาขอนแก่น ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้น้ำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านทุ่ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และในพิธีเปิดครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ในการเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน จากผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใกญ่บ้าน หมู่ 1,2,3,4 และ12 บ้านทุ่ม อย่างดียิ่ง และมีพี่น้องประชาชนในชุมชนให้ความสำคัญเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้


ด้าน นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม กล่าวว่าโครงการบูรณาการ การพัฒนาทักษะวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix It จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2565ในวันนี้ เห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนในท้องที่ ที่เป็นเป้าหมายเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการให้บริการคำแนะนำการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาชีพให้กับประชาชนเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยลดรายจ่ายของประชาชน และช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน
นางฐิติรัตน์ กล่าวด้วยว่าภายใต้กิจกรรมหลักโครงการนี้ เป็นการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ที่ให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นการสร้างความร่วมมือ และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้คัดเลือกสถานที่ในการให้บริการแก่ชุมชนตามโครงการนี้ โดยสนองนโยบายของรัฐบาล ณ ชุมชนเทศบาลเมืองบ้านทุ่มอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


นางฐิติรัตน์ กล่าวอีกว่าดังนั้นอยากจะให้พี่น้องประชาชนในแต่ละชุมชนได้ตระหนักถึงความร่วมมือร่วมใจในการสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคงในชีวิตที่จะดำรงตนด้วยความประหยัด ความมีเหตุผลและความพอประมาณในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติใช้ในชีวิตจริง ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวรายงานมาแล้วนั้น
“ขอขอบคุณ พี่น้องประชาชนบ้านทุ่ม ที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง และขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ที่มีส่วนช่วยในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ขอให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ”นางฐิติรัตน์ กล่าว

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566