วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

“สพป.ขอนแก่น เขต 4” จับมือสถานศึกษาในสังกัด พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านภาษาไทย

09 มิ.ย. 2022
348

“สพป.ขอนแก่น เขต 4” จับมือสถานศึกษาในสังกัด พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านภาษาไทย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด บันทึกช้อดกลงความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านภาษาไทย ตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวยทุกคน” ปีการศึกษา 2565
    เมื่อวันที่ 9 เตือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่หอประชุมใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4(สพป.ขอนแก่น เขต 4)นายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เป็นประธานการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพภาษาไทยระหว่างผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวยทุกคน” ปีการศึกษา 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  มีนโยบายปีการศึกษา 2565″เป็นปีแห่งการส่งเสริมการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ : เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ลายมือสวยทุกคน ” ผ่านโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางการดำเนินงานของชมรมครูภาษาไทย และได้กำหนดจุดเน้น “5 QUALITY MODEL”เป็นเป้าหมายการพัฒนา  โดยมีนายวิโรจน์ ค้อไผ่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 (สักขีพยาน)ตัวแทนชมรมผู้บริหารสถานศึกษาของแต่ละอำเภอ และประธานชมรมครูภาษาไทยเป็นผู้รับข้อตกลง ดังนี้ นายกสมาคมครูอำเภออุบลรัตน์ โดย นายสุรชิน วิเศษลา ผอ.รร.อนุบาลอุบลรัตน์, ประธานชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอน้ำพอง โดย นายเวชยันต์ อาศนะ ผอ.ร.ร.บ้านวังชัย, ประธานชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอกระนวน โดย นายสุรพล สุพรมพิทักษ์ผอ.ร.ร.หนองโนวิทยาคาร ,ตัวแทนชมรมครูอำเภอเขาสวนกวาง โดย น.ส.มณีรัตน์ เวียงวิเศษผอ.รร.บ้านโนนทองห้วยบาก ประธานกลุ่มโรงเรียนชำสูงอำเภอซำสูง โดย นายสมบูรณ์ แสนโฆเมฆผอ.รร.บ้านโคกใหม่ และประธานชมรมครูภาษาไทย สพป.ขอนแก่น เขต 4 โดย นางปรางทอง แก้วเหล่ายูง ครูรร.บ้านผักหนาม (สักขีพยาน) 


   นายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีนโยบายปีการศึกษา 2565 “เป็นปีแห่งการส่งเสริมการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ : เต็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ลายมือสวยทุกคนทุกคน” ผ่านโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางการดำเนินงานของชมรมครูภาษาไทย และได้กำหนดจุดเน้น “5 QUALITY MODEL” เป็นเป้าหมายการพัฒนา
    นายชาญกฤต กล่าวด้วยว่าดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านภาษาไทยตามนโยบาย ปีการศึกษา 2565 จึงทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งมีแผนพัฒนาคุณภาพการอ่านการเขียนภาษาไทยระดับโรงเรียน แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ตามนโยบาย “เต็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ลายมือสวยทุกคน” อีกทั้งให้สถานศึกษาทุกแห่งใช้กิจกรรมภาษาพาเพลินด้วยบันได 7 ขั้นในการส่งเสริมการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ใด้ทุกระดับชั้น ตลอดจน สถานศึกษาทุกแห่งประกาศนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ลายมือสวยทุกคน” ให้ครู-ผู้ปกครองรับทราบและมีส่วนร่วมดำเนินการ รวมถึงจัดทำ MOU เพื่อดำเนินการเร่งรัดการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้


    นายชาญกฤต กล่าวอีกว่าให้สถานศึกษาทุกแห่งประเมินการอ่านการเขียนนักเรียนทุกระดับชั้น วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เป็นรายบุคคล  พร้อมด้วยครูผู้สอน และนักเรียนของสถานศึกษาทุกแห่งผ่านการประเมินห้องเรียนคุณภาพ โดยการใช้กิจกรรมภาษาพาเพลินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และผ่านการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ระดับดี ขึ้นไปในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2565  เพื่อที่นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย และเพื่อที่จะทำให้ครูผู้สอนในสถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยกระบวนการนิเทศเชิงระบบโดยคณะกรรมการดำเนินงานระดับเขตพื้นที่ และคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายอำเภอ

สนใจลงโฆษณาติดต่อนิตยา-0628929797 ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566