วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565

พช.ขอนแก่น ประชุมสัญจรคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 9/2563

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 9/2563 และคณะทำงานขับเคลื่อนฯ จังหวัด เพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น การสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาศักยภาพสตรี และร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนงานฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีนายณัฐภัทร พลอยสุภา นายอำเภอมัญจาคีรี นางเอกหทัย พนมอุปถัมภ์ พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ.มัญจาคีรี ให้การต้อนรับและร่วมประชุมฯ และนำเยี่ยมชมผลผลิตของกลุ่มที่ยืมเงินกองทุนฯ มาประกอบอาชีพ ได้แก่ กลุ่มปลาส้ม กลุ่มข้าวโพดหวาน กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า กลุ่มผ้าไหม และกลุ่มปลูกพืชปลอดสารพิษ
จากนั้น เวลา 11.30 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลสำเร็จของกลุ่มนาบัว ม.4 บ้านขุมดิน ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี โดยมี ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลกุดเค้า ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ พร้อมทีมงาน ร่วมประชุมสัญจรฯ และลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย