วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

พช.ขอนแก่น จัดฝึกอบรมการใช้งาน Application Survey Village ในการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น”

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563/นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวปุญญาดา วิสิลา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศฯ ประสานความร่วมมือกับโครงการคืนคุณแผ่นดิน ลงพื้นที่ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้งาน Application Survey Village ในการจัดทำระบบข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการคู่เสี่ยวฯ ทั้ง 26 อำเภอ โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 4 รุ่น ซึ่งวันนี้ เป็นการฝึกอบรมในรุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ดังนี้
-เวลา 08.00 – 12.00 น. ฝึกอบรมรุ่นที่ 3 ณ หอประชุมอำเภอชุมแพ โดยมีนางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ กล่าวต้อนรับและพบปะผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการคู่เสี่ยวฯ จากอำเภอชุมแพ สีชมพู ภูผาม่าน ภูเวียง หนองเรือ หนองนาคำ และเวียงเก่า รวม 259 คน
– เวลา 13.30 – 16.00 น. ฝึกอบรมรุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ราชการคู่เสี่ยวฯ จากอำเภอเมืองขอนแก่น น้ำพอง อุบลรัตน์ เขาสวนกวาง กระนวน บ้านฝาง และซำสูง รวม 221 คน
โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้ ข้าราชการคู่เสี่ยวฯ จะได้รับความรู้ และฝึกปฏิบัติการใช้งานแอปพลิเคชั่นฯ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากโครงการคืนคุณแผ่นดิน คุณณัชชา มหรรณพ เจ้าหน้าที่โครงการฯ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่อไป