วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

พช.ขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรม “การเพิ่มขีดความสามารถด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนของจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องออคิดบอลรูม 2 ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
นางสุภมาส ประภัสชัย คลังจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการฝึกอบรม “การเพิ่มขีดความสามารถด้านกรขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนของจังหวัดขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง จำนวนทั้งสิ้น 40 คน
ในการนี้ ธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและร่วมเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของจังหวัดขอนแก่น เช่น โครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น