วันเสาร์, 28 พฤษภาคม 2565

ผู้ตรวจฯกระทรวงดิจิทัลฯ บรรยายพิเศษ “เศรษฐกิจยุค Digital” ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการเศรษฐกิจการเกษตร ระดับกลาง” รุ่นที่ 1

26 ส.ค. 2020
393

นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดีอีเอส ให้เกียรติบรรยายพิเศษหัวข้อ “เศรษฐกิจยุค Digital” ” ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการเศรษฐกิจการเกษตร ระดับกลาง” รุ่นที่ 1 ณ อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 โดยหลักสูตรดังกล่าว เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาข้าราชการให้เป็นผู้นำยุคใหม่ บริหารการเปลี่ยนแปลงและบริหารงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถนำองค์กรสู่ความสำเร็จ เพิ่มขีดความสามารถในการนำภารกิจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ก้าวสู่การแข่งขันในระดับสากล ทั้งนี้ การฝึกอบรมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 19 กันยายน 2563