วันพุธ, 25 พฤษภาคม 2565

พช.ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในแต่ละพื้นที่

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางสาวจิตตวดี นกพะเนาว์ และนางอุไรพร ถิ่นวิมล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมฯ ร่วมกิจกรรมพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในแต่ละพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด เพื่อสร้างความเข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการดำเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริม SME แบบบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในแต่ละพื้นที่อย่างกว้างขวาง เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนา ช่วยเหลือ SME แต่ละพื้นที่ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โดยมีกำหนดการลงพื้นที่ของคณะทำงานร่วมระหว่างสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS 77 จังหวัด) ทุกจังหวัด : จัดโดย สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย