วันศุกร์, 3 กุมภาพันธ์ 2566

พช.ขอนแก่น -ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ปี 2563 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563/นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ปี 2563 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงานฯ นักวิชาการผู้ประสานงานกองทุนฯ และคณะทำงานขับเคลื่อนฯ จังหวัด ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ประชุมประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียน ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนฯ จังหวัด คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ตำบล และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนฯ ระดับหมู่บ้าน ร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมและตอบข้อซักถาม
ภาคบ่าย ลงพื้นที่ติดตามผลสำเร็จของกลุ่มอาชีพสตรีที่ยืมเงินกองทุนฯ ไปประกอบอาชีพ กลุ่มแปรรูปปลานิลแดดเดียวบ้านห้วยซัน ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ได้จัดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้แทนของกลุ่มแปรรูปปลานิลแดดเดียว ตั้งแต่การก่อเกิด การยืมเงินกองทุนฯไปดำเนินการ การส่งใช้ การตลาด การสนุนจากหน่วยงาน/องค์กรจากภายนอก โดยมีนางกาญจนา รัตนเมกุล พัฒนาการอำเภอเมืองขอนแก่น และทีมงาน ร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติม จากนั้น ผต.ราชการกรมฯ ได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนต่อในเรื่องการจัดทำแผนธุกิจของกลุ่ม การสร้าง Story และ พช.ต้องเป็นหน่วยประสานกับหน่วยงาน/องค์ภาคีเพื่อร่วมกันสนับสนุนกลุ่มอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งคัดเลือกกลุ่มของอำเภออื่นๆ เพื่อเป็นพื้นที่/โครงการต้นแบบในอนาคต