วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

พช.ขอนแก่น จัดฝึกอบรมการใช้งาน Application Survey Village ในการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น”

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563/นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางศิริพร พุทธิมา และนางสาวปุญญาดา วิสิลา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศฯ ประสานความร่วมมือกับโครงการคืนคุณแผ่นดิน ลงพื้นที่ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้งาน Application Survey Village ในการจัดทำระบบข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการคู่เสี่ยวฯ ทั้ง 26 อำเภอ โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 4 รุ่น ซึ่งวันนี้ เป็นการฝึกอบรมในรุ่นที่ 1และรุ่นที่ 2 ดังนี้
-เวลา 08.00 – 12.00 น. ฝึกอบรมรุ่นที่ 1 ณ หอประชุมอำเภอพล โดยมีนายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอพล เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการคู่เสี่ยวฯ จากอำเภอพล หนองสองห้อง แวงใหญ่ แวงน้อย เปือยน้อย และโนนศิลา รวม 114 คน
– เวลา 13.00 – 16.00 น. ฝึกอบรมรุ่นที่ 2 ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่ โดยมีนายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ กล่าวต้อนรับและพบปะข้าราชการคู่เสี่ยวฯ จากอำเภอบ้านไผ่ ชนบท มัญจาคีรี พระยืน บ้านแฮด และโคกโพธิ์ไชย รวม 132 คน
โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้ ข้าราชการคู่เสี่ยวฯ จะได้รับความรู้ และฝึกปฏิบัติการใช้งานแอปพลิเคชั่นฯ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากโครงการคืนคุณแผ่นดิน นำโดยคุณส่งศักดิ์ ฉัตรชูสกุล และคุณอัครพงษ์ กุลเดชนิธิพัฒน์ เพื่อนำไปใช้ในการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่อไป