วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

พช.ขอนแก่น : ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีบริรักษ์ (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังเก่า
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนากลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนางจิรภา เชื้อดวงผุย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางสาวณฐมน ศรีอาจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ ร่วมประชุม และรวบรวมข้อมูลสรุปผลการประชุม
โดยที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยตามแนวทางประชารัฐ และร่วมกันกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในระดับพื้นที่ ปี 2563 รวมถึงการขับเคลื่อนโครงการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีอำเภอที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนำร่อง จำนวน 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองขอนแก่น น้ำพอง ซำสูง บ้านฝาง หนองเรือ ชุมแพ ภูผาม่าน ชนบท พระยืน แวงน้อย และโนนศิลา โดยร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนฯ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ