วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

คัดเลือกข้าราชการดีเด่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ประธานกรรมการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ที่ปรึกษาพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น และทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด โดยมีนางสาววาสนา แก้วนา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ ทำหน้าที่เลขานุการ
โดย สพจ.ขอนแก่น ได้จัดทำโครงการฯ ขึ้น เพื่อให้รางวัลเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการในสังกัด (พัฒนากร พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการจังหวัด) ที่มีการประพฤติตนอยู่ในจรรยา ระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์
ซึ่งวันนี้ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลงานดีเด่น นางจันทรนันท์ สุดจริง พัฒนาการอำเภอเขาสวนกวาง ที่มีผลงานผ่านการพิจารณาคัดเลือกในรอบที่ 1 ให้นำเสนอผลการดำเนินงานในพื้นที่ปฏิบัติงาน ในรอบที่ 2 โดยมีนางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอน้ำพอง (หัวหน้ากลุ่มโซนอำเภอที่ 1) ภาคีเครือข่าย ผู้นำ กลุ่มองค์กร และทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ.เขาสวนกวาง ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ