วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

จังหวัดขอนแก่น คัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่น ระดับกลุ่มอำเภอ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพล จ.ขอนแก่น
คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่นระดับกลุ่มอำเภอ กลุ่มอำเภอที่ 4 นำโดย นางสาวมาลิณีย์ แข้โส พัฒนาการอำเภอพล พร้อมคณะ คัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่น (กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกองทุนโครงการ กข.คจ.) จาก 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพล หนองสองห้อง แวงใหญ่ แวงน้อย โนนศิลา และเปือยน้อย เพื่อคัดเลือกให้เหลือกลุ่มอำเภอละ 1 กองทุน เข้ารับการคัดเลือกในระดับจังหวัด
ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกร และแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนชุมชน เพื่อส่งเสริมกองทุนชุมชน อันได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกองทุนโครงการ กข.คจ. ให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนและนำเงินกองทุนไปประกอบอาชีพได้
ซึ่งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกฯ ได้รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละกองทุน พร้อมซักถามตามประเด็น และเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทั้ง 6 อำเภอ ร่วมให้กำลังใจในการคัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่น ในครั้งนี้ด้วย