วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

จังหวัดขอนแก่น คัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่น ระดับกลุ่มอำเภอ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสมาคมฌาปณกิจอำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น
คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่นระดับกลุ่มอำเภอ กลุ่มอำเภอที่ 1 นำโดยนายสำเร็จ คำโหลนพัฒนาการอำเภอน้ำพอง พร้อมคณะ ลงพื้นที่คัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่น (กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกองทุนโครงการ กข.คจ.) จาก 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองขอนแก่น กระนวน น้ำพองเขาสวนกวาง อุบลรัตน์ บ้านฝาง และซำสูง เพื่อคัดเลือกให้เหลือกลุ่มอำเภอละ 1 กองทุน เข้ารับการคัดเลือกในระดับจังหวัด
ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกร และแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนชุมชน เพื่อส่งเสริมกองทุนชุมชน อันได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกองทุนโครงการ กข.คจ. ให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนและนำเงินกองทุนไปประกอบอาชีพได้
ซึ่งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกฯ ได้รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละกองทุน พร้อมซักถามตามประเด็น และเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก โดยมีพัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทั้ง 7 อำเภอ ร่วมให้กำลังใจในการคัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่น ในครั้งนี้ด้วย