วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

พช.ขอนแก่น ร่วมประชุมทีมปฏิบัติการขับเคลื่อนเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ (Local Organizing Committee) ครั้งที่ 5/2563

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีบริรักษ์ (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมทีมปฏิบัติการขับเคลื่อน ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ (Local Oganizing Committee) ครั้งที่ 5/2563 ที่ประชุมได้รับทราบกรอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่สู่สากล ปี 2563 – 2565 การจัดงานครบรอบ 2 ปี ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ “มัดหมี่เบียนนาเล่ 2563 : ถักทอเส้นใยอีสาน สู่สายใยโลก” (Mudmee Biennale 2020 : Craft the world) และได้ร่วมกันพิจารณากรอบ/แนวทางความร่วมมือการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่สู่สากล ระหว่างจังหวัดขอนแก่นกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน 5 เรื่อง คือ 1) การขอใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเป็นศูนย์แสดงสินค้า และ Living Musium 2) การวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี 3) การยกระดับงานประชุมและแสดงสินค้าผ้ามัดหมี่โลกสู่ระดับชาติ 4) การผลักดันงานประชุมและแสดงสินค้าผ้ามัดหมี่โลกสู่ระดับนานาชาติ และ 5) ความร่วมมือด้านการเรียนการสอนของคณะต่างๆ ซึ่งทีมปฏิบัติการฯ จะได้จัดทำข้อมูลและร่วมประชุมสร้างความมือ การขับเคลื่อนร่วมกันในเดือนตุลาคม 2563 ต่อไป
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนายสุริยา พรานไพร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมและนำเสนอข้อมูลในครั้งนี้ด้วย