วันศุกร์, 3 กุมภาพันธ์ 2566

พช.ขอนแก่น ดำเนินโครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมืองเก่า ม.2 ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางมณฑาทิพย์ นาทองห่อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินโครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้าไทยสู่สากล (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กิจกรรมย่อย เสริมสร้างประสบการณ์การพัฒนาและออกแบบ โดยมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ เทคนิคการพัฒนาผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า จากมหาวิทยาลัยของแก่น ให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสมาชิกกลุ่มฯ ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2563