พช.ขอนแก่น ร่วมประชุมและรับฟังความคิดเห็นร่วมกับคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติสภาผู้แทนราษฎร

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน อาทิ สนง.คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการกำกับและทวงถามหนี้ประจำจังหวัด คณะอนุกรรมการไกล่เกี่ยประนอมหนี้นอกระบบ ประจำจังหวัด ธนาคารออมสิน ธกส. และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ จังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปเรื่อง สถานการณ์ปัญหาหนี้นอกระบบ แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากหน่วยงานต่าง ๆ
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้บรรยายสรุป การแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการตามโครงการ“คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” และโครงการ KHONKAEN Smart City
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมและรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ด้วย