วันพุธ, 25 พฤษภาคม 2565

พช.ขอนแก่น ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมาธิการกับการแก้ไขปัญหาของประชาชน

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมแก่นเมือง (ชั้น 1) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคอีสาน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และภาคเอกชน ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสภาผู้แทนราษฎรกับหน่วยงานราชการ และแสวงหาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของสภาผู้แทนราษฎร ในโอกาสที่คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร เดินทางมาประชุมและศึกษาดูงาน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น


โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City) จังหวัดขอนแก่น
ในการนี้ ธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางสาวอัญชนิดา กมลเพชร ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และนำเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ พร้อมทั้งมอบหมายให้กลุ่มงานสารสนเทศฯ จัดนิทรรศการแสดงผลสำเร็จของการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดขอนแก่น โครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น”