วันพฤหัสบดี, 1 ธันวาคม 2565

พช.ขอนแก่น ร่วมรับฟังการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09:30 น. ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 5/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อทราบเป้าหมายและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การโอนจัดสรรงบประมาณไตรมาส 3 – 4 และทราบผลการใช้เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2562 และติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณเบิกแทนกัน (เบิกแทนหน่วยงานอื่น) ผ่าน Video Conference จากห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พร้อมด้วยนักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายงบประมาณ สพจ.ขอนแก่น ร่วมรับฟังการประชุมฯ ณ ห้องประชุม สพจ.ขอนแก่น (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งมอบหมายให้ นางสาวศิริพร กาวะโล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รายงานผลยอดลูกหนึ้เงินยืมราชการ ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 จังหวัดขอนแก่น มีลูกหนี้เงินยืมทั้งสิ้น 2,704,631 บาท แยกเป็น ยอดลูกหนี้เกินกำหนด 20 ราย เป็นเงิน 2,263,250 บาท และยอดลูกหนี้ยังไม่ครบกำหนด 13 ราย เป็นเงิน 441,381 บาท