วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

พช.ขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2563/นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ผู้แทน ผอ.ททท.สำนักงานขอนแก่น ผู้แทนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น (คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ) ลงพื้นที่ ติดตามสนับสนุนและให้คำแนะนำในการพัฒนายกระดับผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล ดังนี้
-19 ส.ค.63 ติดตามสนับสนุนกลุ่มทอผ้าบ้านป่าหวายนั่ง ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น โดยมีนางจิตราภรณ์ ศรีอ่อน พัฒนาการอำเภอบ้านฝาง พร้อมทีมงาน ให้ข้อมูลกลุ่มเพิ่มเติม
-20 ส.ค.63 มอบหมายให้นางมณฑาทิพย์ นาทองห่อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมฯ พร้อมด้วยผู้แทนพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนกลุ่มทอผ้าบ้านเมืองเก่าพัฒนา ต.เมือง
เก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น โดยมีนางสาวอุบล โชติชัย พัฒนาการอำเภอเวียงเก่า พร้อมทีมงาน ให้ข้อมูลกลุ่มเพิ่มเติมแก่คณะทำงานขับเคลื่อนฯ