วันพุธ, 27 กันยายน 2566

พช.ขอนแก่น : ลงพื้นที่คัดเลือกข้าราชการดีเด่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ปี 63 “พัฒนากรแหวนทอง สร้อยคอคล้องใจพัฒนาการอำเภอ กำไลทองของเธอนักวิชาการ”

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563/นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ประธานกรรมการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นฯ ประกอบด้วย ที่ปรึกษาพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น และทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด และมีนางจันทิรา นัดทะยาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ ทำหน้าที่เลขานุการ


โดย สพจ.ขอนแก่น ได้จัดทำโครงการฯ ขึ้น เพื่อให้รางวัลเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการในสังกัด (พัฒนากร พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการจังหวัด) ที่มีการประพฤติตนอยู่ในจรรยา ระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยวันนี้ ลงพื้นที่คัดเลือกผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกในรอบที่ 1 ให้นำเสนอผลงานในพื้นที่ปฏิบัติงาน ในรอบที่ 2 ดังนี้
-เวลา 09.00 – 12.00 น. ตรวจติดตามผลงานดีเด่น นางเอกหทัย พนมอุปถัมภ์ พัฒนาการอำเภอมัญจาคีรี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอมัญจาคีรี โดยมีนายณัฐภัทร พลอยสุภา นายอำเภอมัญจาคีรี พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย ผู้นำ กลุ่มองค์กร ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ
-เวลา 14.00 – 16.30 น. ตรวจติดตามผลงานดีเด่น นายวินัย รัญดร พัฒนาการอำเภอหนองสองห้อง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสอง โดยมี พ.จ.อ.วรวิช หมู่สูงเนิน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง (ผู้แทนนายอำเภอหนองสองห้อง) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ