วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

ขอนแก่น /ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับลุ่มน้ำ จ.ขอนแก่น

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์พาวิลเลี่ยน โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์โฮเทล อ.เมือง จ.ขอนแก่น


นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับลุ่มน้ำ จังหวัดขอนแก่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้แทนนายอำเภอ คณะอนุกรรมการจัดการลุ่มน้ำ ผู้บริหาร อปท. ผู้นำท้องที่ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 137 คน
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญและความจำเป็นของการที่จะต้องมีการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จ.ขอนแก่น อย่างเป็นระบบ เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ไม่สามารถจัดทำโครงการขนาดใหญ่เหมือนต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญของแผนงานโครงการที่จะดำเนินการอย่างรอบคอบและเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่
จากนั้น ที่ประชุมได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ปี 2565 และแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น/ทบทวนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำ จ.ขอนแก่น
งานนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอข้อมูล