วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

สำนักบริการวิชาการ มข. สอนทำขนมไทย ฟื้นอาชีพหลังโควิด 19

20 ส.ค. 2020
1065

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ อบต.บ้างกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น จัดอบรม การทำขนมไทย เพื่อฟื้นฟูอาชีพ สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพที่ยั่งยืนของชุมชนบ้านกง หลังการระบาดของโควิด 19

นายโยธิน ศรีหนองเม็ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง เป็นประธานเปิดการอบรม “การเสริมสร้างทักษะความรู้ ด้านการประกอบอาหาร : การทำขนมไทย” เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ อบต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โดยมีกลุ่มแม่บ้านและผู้สนใจในตำบลบ้านกงเข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน เพื่อนำไปต่อยอดสร้างเสริมรายได้จากอาชีพหลักที่มีอยู่ และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ทรงความรู้จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งได้นำเอาประสบการณ์เทคนิคความรู้ในการทำมาถ่ายทอดให้กับผู้เข้าอบรม กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการทำขนมหม้อแกงไข่ ขนมหม้อแกงเผือก วุ้นแฟนซี และขนมชั้น เป็นขนมที่มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากมากนัก และสามารถประยุกต์จากรูปแบบเดิม ๆ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้มากยิ่งขึ้น