วันพฤหัสบดี, 1 ธันวาคม 2565

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 170 อัตรา

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 170 อัตรา

ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยสมัครสอบได้ถึง 18 มี.ค. 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนการผลิตบุคลากรคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ รองรับการเติบโตของกิจการ รฟท. ในอนาคต โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ได้ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2565 ใน 5 สาขาวิชา รวม 170 อัตรา โดยเปิดรับสมัครทั้งบุคคลภายนอกทั่วไปและบุตรพนักงาน รฟท. ผ่านทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://admission.schoolconnex.app/RTS/year/2565 ตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่บัดนี้จนถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 18 มีนาคม 2565 โดยมีสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม จะเปิดรับสมัครบุคคลที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. หลักสูตร 3 ปี) 
– สาขาวิชาช่างเครื่องกล จำนวน 40 อัตรา  
– สาขาวิชาช่างเทคนิคไฟฟ้ารถจักรและล้อเลื่อน จำนวน 40 อัตรา 
– สาขาวิชาช่างอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม จำนวน 30 อัตรา 
– สาขาวิขาช่างโยธาจำนวน 30 อัตรา 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
– เปิดรับนักเรียนสาขาวิชาการจัดการเดินรถ จำนวน 30 อัตรา โดยคุณสมบัติต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ. หลักสูตร 3 ปี) ในประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชา หรือบุคคลที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6)

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าสมัครสอบ ต้องเป็นเพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนด โดยขั้นตอนการสมัครสอบให้เข้าในเว็บไซต์ เลือกหัวข้อ “รับสมัคร นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ รุ่นที่ 63” และเลือกสาขาวิชาที่ต้องการ เพื่อลงทะเบียน กรอกข้อมูลของผู้สมัครให้ถูกต้องครบถ้วน จากนั้นรอขั้นตอนการอนุมัติ ซึ่งผู้สมัครสามารถติดตามสถานะได้ในหัวข้อสถานะการสมัคร และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว จึงชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ อัตรา 300 บาทต่อคน ผ่านทางโมบายแบงกิ้ง หรือ พร้อมเพย์ เพื่อรอการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและเลขประจำตัวสอบอีกครั้ง 

นายเอกรัช กล่าวว่า ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทียบเท่าหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยไม่มีข้อผูกพันการบรรจุเข้าทำงานกับ รฟท. ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองติดตามประเมินผลการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ โทรศัพท์หมายเลข 08 1642 5010 และ 0 2621 8701 ต่อ 8215756 , 8215757

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การยางแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 206 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 ตุลาคม 2565
กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 33 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 1,103 อัตรา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตรียม!!!เปิดรับสมัครงานบุคคลภายนอก เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน ประจําปี 2565
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ [ซีพี] และบริษัทในเครือ เปิดรับสมัครพนักงานประจำ จำนวนมาก มีตำแหน่งงานว่าง กรุงเทพและต่างจังหวัด
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 40 อัตรา