วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดค่ายเยาวชนพี่สอนน้องวาดภาพ สะท้อนวิถีชีวิต สร้างสำนึกรักบ้านเกิด

20 ส.ค. 2020
653

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ จัด “ค่ายเยาวชนพี่สอนน้องวาดภาพสะท้อนชีวิต สร้างสำนึกรักบ้านเกิด” ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2563 ณ วัดนทีตรีรสถิตย์ ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต สร้างความภูมิใจและสำนึกรักบ้านเกิดของตน ผ่านค่ายเยาวชนศิลปะ ณ วัดนทีตรีรสถิตย์ ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ผศ.เขม เคนโคก และผศ.ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง อาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษา
จัดกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน ผ่านงานศิลปะ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมที่ 1-3 จากโรงเรียนบ้านกงประชานุกูล โดยการนำน้อง ๆ นักเรียนพูดคุย กับ นายบุญเลิศ อนุศรี ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านจิตรกรรม ศาสนาและประเพณี ซึ่งเป็นแล่งเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและ สร้างสรรค์ผลงานผ่านการวาดภาพ ผสมผสานไปกับการสอนทักษะในการวาดรูป การใช้สี จากพี่ ๆ นักศึกษา เพื่อปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้น้อง ๆ และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ

หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ผศ.เกียรติ. แสงอรุณ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และคณะวิทยากร ได้ส่งมอบผลงานภาพวาด และ ต้นยางนา ให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกงและคณะครูจากโรงเรียนบ้านกงประชานุกูล เพื่อเด็กเยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความสำคัญของทรัพยากร รู้จักวิถีชีวิต วัฒนธรรมของท้องถิ่นอันจะสร้างความภูมิใจและสำนึกรักบ้านเกิดต่อไป