วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

สำนักบริการวิชาการ มข. และ ทม.ศิลา ผุดไอเดีย “ร้านค้าต้นแบบของดีเมืองศิลา”

19 ส.ค. 2020
576

สำนักบริการวิชาการ มข. และเทศบาลเมืองศิลา จัดโครงการ “ร้านค้าต้นแบบของดีเมืองศิลา” เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์เทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน ให้มีความมั่งคั่งยั่งยืน

ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ “ร้านค้าต้นแบบของดีเมืองศิลา” เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์เทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน ให้มีความมั่งคั่งยั่งยืน โดยมี ผศ.ดร.อารีย์ นัยพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมธุรกิจและผู้ประกอบการอัจฉริยะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายอิทธิพงศ์ จันทนพิมพ์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนเข้มแข็งบนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน เส้นทางศิลา – ท่ากระเสริม และพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยการจำลองประสบการณ์จำหน่ายสินค้าและบริการของผู้ประกอบการชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีรายได้สูงขึ้น เป็นเจ้าบ้านที่ดี ยกระดับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนเศรษฐกิจดั้งเดิมสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ สู่สินค้าเชิงนวัตกรรม ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยงานนวัตกรรมที่มีชีวิต