วันพุธ, 25 พฤษภาคม 2565

พช.ขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เมื่อวันที 16 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมี พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ผอ.กลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการจังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ทั้ง 26 อำเภอ รวม 158 คน เข้าร่วมประชุมฯ อย่างพร้อมเพรียง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปขับเคลื่อนงานในพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชน
โอกาสนี้ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบประกาศใบประกาศเกียรติคุณข้าราชการพัฒนาชุมชน ผู้ตั้งใจปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะติดต่อกันมาเป็นเวลา 25 ปี จำนวน 17 คน


งานนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ได้สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายกรมฯ และจังหวัด ภายใต้หลักการและแนวคิด “สานต่องานเดิม เสริมสร้างงานใหม่ ทีมงานทันสมัย ใส่ใจประชาชน” ผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำปี 2563 และพูดถึงเรื่องการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามโครงการฯ ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม โดยแบ่งเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 ทุกอำเภอได้สำรวจความพร้อมและประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 516 ครัวเรือน ใน 156 ตำบล และระยะที่ 2 อยู่ระหว่างดำเนินการสมัครครัวเรือนเข้าร่วมโครงการฯ ขณะนี้มี จำนวน 295 ครัวเรือน
จากนั้น นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบนโยบายการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเน้นย้ำให้เห็นถึงความเป็นมา และความสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ว่าทำไมพช. ที่ต้องขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว และบทบาทของเราที่สำคัญ คือ

  1. การทำหน้าที่ให้บรรลุตามภารกิจ
  2. การตอบสนองความต้องการของประชาชน
  3. ข้าราชการพัฒนาชุมชน เป็น”ข้อต่อ” และ “Mainter” สำคัญของการขับเคลื่อนงานให้สำเร็จ
  4. ข้าราชการ พช. ต้องเข้าใจ การทำงานแบบ Cross Function เพื่อช่วยเหลือให้กลุ่มคนที่ยากจนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก
  5. การก้าวข้ามวิธีคิด/วิธีปฏิบัติแบบเดิมสู่วิถีใหม่ ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชา ประยุกต์สู่ “โคกหนองนา โมเดล”