วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

จังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ชั้น 4 ห้องคอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ
ในการนี้ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมตามโครงการฯ เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนตลอดทั้งภาคีเครือข่าย รวมถึงการประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างพร้อมทั้งเข้าใจในแนวทางของการดำเนินงานการขับเคลื่อน “โคก หนอง นาโมเดล” โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด พัฒนาการจังหวัด และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
โอกาสนี้ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้รับประกาศเกียรติคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีผลงานเกินร้อยละ 90 ในการส่งเสริมให้ครัวเรือนภายในจังหวัด น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร จาก พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจังหวัดขอนแก่น มีจำนวนครัวเรือนเป้าหมายทั้งสิ้น 355,802 ครัวเรือน ผลการดำเนินงานส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวฯ จำนวน 344,371 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 96.79