วันพุธ, 25 พฤษภาคม 2565

พช.ขอนแก่น ประชุมกลุ่มงานฯ เตรียมความพร้อมการประชุมรับมอบนโยบาย พช. และติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรมฯ ปี 2563

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ประชุมนักวิชาการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 (ตม.3-4) ,การประชุมเขตตรวจราชการฯ ประจำไตรมาส, และการวางแผนเตรียมการจัดประชุมรับมอบนโยบายจากผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในวันที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดย นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน