วันศุกร์, 3 กุมภาพันธ์ 2566

พช.ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพลังงานสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart Energy) ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันนี้ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สนง.ยุติธรรม จ.ขอนแก่น (ชั้น 5) หลังเก่า
นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพลังงานสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart Energy) ครั้งที่ 1/2563 ที่ประชุมได้รับทราบทิศทางพลังงานกับการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 และได้ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงร่างแผนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพลังงานสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart Energy) พ.ศ. 2563 – 2565 ตามลำดับ
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯและนำเสนอกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันงานพัฒนาชุมชนไว้ในแผนฯ เช่น โคก หนอง นา โมเดล หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ