วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

พช.ขอนแก่น คัดเลือกข้าราชการดีเด่น พช.ขอนแก่น ปี 2563 “พัฒนากรแหวนทอง สร้อยคอคล้องใจพัฒนาการอำเภอ กำไลทองของเธอนักวิชาการ”

เมื่อวันนี้ 13 สิงหาคม 2563/นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ประธานกรรมการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นฯ ประกอบด้วย ที่ปรึกษาพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น และทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด โดยมีนางสาววาสนา แก้วนา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ เป็นเลขานุการ ลงพื้นที่คัดเลือกผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกในรอบที่ 1 ให้นำเสนอผลงานในพื้นที่ปฏิบัติงาน ในรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 13, 19, 20, 25 สิงหาคม 2563
โดย สพจ.ขอนแก่น ได้จัดทำโครงการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2563 “พัฒนากรแหวนทอง สร้อยคอคล้องใจพัฒนาการอำเภอ กำไลทองของเธอนักวิชาการ” ขึ้น เพื่อให้รางวัลเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการในสังกัด (พัฒนากร พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการจังหวัด) ที่มีการประพฤติตนอยู่ในจรรยา ระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐบาล กระทรวง กรม และจังหวัด ซึ่งวันนี้ ดำเนินการคัดเลือก ประเภท “พัฒนากรแหวนทอง” จาก 2 อำเภอ ดังนี้
-เวลา 09.30 – 12.00 น. ตรวจติดตามผลงานดีเด่นของ นางกาญจนา แสนสูง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.โคกโพธิ์ไชย ณ บ้านมูลนาค ม.7 ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมโภชน์ สุดคล้าย นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย นางพรพิมล เทพาจันทรักษ์ พัฒนาการอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้นำ กลุ่มองค์กร ให้การต้อนรับ
-เวลา 14.30 – 16.00 น. ตรวจติดตามผลงานดีเด่นของ ว่าที่ ร.ต.กฤษฎา การพงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.พล ณ บ้านหนองบัวน้อย ม.8 ต.โสกนกเต็น อ.พล โดยมีนายภาณุเดช ลิ้มอารีย์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง (ผู้แทนนายอำเภอพล) นางสาวมาลิณีย์ แข้โส พัฒนาการอำเภอพล พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้นำ กลุ่มองค์กร ให้การต้อนรับ และนำคณะกรรมการเยี่ยมชมผลงานเด่นของหมู่บ้าน