วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

ขอนแก่น ยอดติดโควิด รายวันยังสูงไม่ต่ำกว่า 200 ราย

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่าจากการที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผ่านเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข้อมูล ณ เวลา 21.18 น.ของวันที่ 26 มกราคม 2565 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ +247 ราย โดยพบคลัสเตอร์ใหม่ คือบริษัทบริการสินเชื่อรถยนต์ สาขาดรุณสำราญ จำนวน 7ราย ผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์เดิมห้างร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ต.เมืองเก่า จำนวน 8 ราย ตลาดบางลำภู จำนวน 7 ราย สถานพยาบาลรัฐ ตึกรักษาโรคมะเร็ง จำนวน 1 ราย สโมสรฟุตบอล ขอนแก่น จำนวน 1 ราย
พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ป่วยและญาติ ที่เข้ารับบริการณ อาคารรังสีรักษา โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นในวันที่ 11-12 มกราคม 2565 ขอให้ท่านติดต่อสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านเพื่อรับการตรวจหาเชื้อโควิด- 19(โดยวิธี RT-PCR หรือ ATK) ฟรี โดยมีผู้ติดเชื้อสะสม 34,468 ราย กำลังรักษา 2,729 ราย รักษาหายรวม 31,618 ราย เสียชีวิตสะสม 121 ราย แยกเป็น อ.เมืองขอนแก่น 199 ราย อ.บ้านฝาง 9 ราย,อ.น้ำพอง 7 ราย อ.พล 6 ราย,อ.บ้านไผ่ 4 ราย,อ.แวงใหญ่ 3 ราย,อ.กระนวน 2 ราย,อ.ชนบท 2 ราย,อ.มัญจาคีรี 2 ราย อ.บ้านแฮด 1 ราย,อ.เขาสวนกวาง 1 ราย อ.โนนศิลา 1 ราย อ.ชุมแพ 1 ราย,อ.ซำสูง 1 ราย และต่างจังหวัด 8 ราย

โดยในเวลา 14.00 น.นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 18/2565 โดยมี นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ดังนี้1.รับทราบการเลื่อนฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจที่มีอายุ 53 ปี ขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 2. อนุญาตให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 3. รับทราบการตรวจจับกุมสถานประกอบกิจการที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดขอนแก่นฯ4. ติดตามการเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็ก อายุ 5 ปี ถึงไม่เกิน 12 ปี ซึ่งจะฉีดพร้อมกันในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งจังหวัดขอนแก่น

  1. เห็นชอบให้คงประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 51 ฉบับที่ 58 และฉบับที่ 59 โดยฉบับที่ 61 มีการพิจารณาปรับ คือ อนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนรูปแบบ Onsite ในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาทุกแห่งในทุกสังกัด โดยให้เป็นอำนาจผู้บริหารสถานศึกษา พิจารณาอนุมัติ และต้องผ่านการประเมิน ทั้ง 11 ข้อ ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นกำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ส่วนระดับอื่นๆ ยังคงให้เป็นการเรียนการสอนรูปแบบ Online จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
  2. เห็นชอบให้สโมสรไลออนส์ บึงแก่นนคร ขออนุญาตจัดกิจกรรมประกวดสุนัขนานาพันธ์ สุนัขอารักษา ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นและการจัดการแข่งขันลีลาศ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น โดยแยกกิจกรรม ระบุจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และกำหนดมาตรการที่ชัดเจน เพื่อพิจารณาอนุญาตในการประชุมครั้งถัดไป
  3. อนุญาตให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการทดสอบทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 9. หารือเรื่องการได้รับวัคซีน ตามมาตรการการเฝ้าระวังของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นครู ฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดให้ผู้จัดสอบรวบรวมและเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เพื่อนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพิจารณา10. เห็นชอบแนวทางการพิจารณาขออนุญาตปรับรูปแบบสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เป็นร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยให้ขออนุญาตไปยังที่ทำการปกครอง เพื่อดำเนินการ และนำเข้าคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น11. มอบหมายศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น กระตุ้นและเร่งรัด เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 1 ถึง เขต 5 และโรงเรียนในสังกัดท้องถิ่นศึกษา ทำความเข้าใจผู้ปกครองและดำเนินการสำรวจความประสงค์การฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กอายุ 5 ปีถึง11ปี ไม่เกิน 12 ปี
    12.มอบหมายนายอำเภอทุกอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ร่วมให้คำแนะนำและชี้แจงแก่ผู้ปกครอง ในเรื่องการฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กอายุ 5 ปี ถึง ไม่เกิน 12 ปี 13. มอบสถานศึกษาประสานท้องถิ่น สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จัดเตรียม CI ของโรงเรียน เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อหากมีการระบาดในโรงเรียนที่ทำการเปิดเรียนแบบ Onsite14. มอบหมายท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ดูแลและกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามหนังสือ สปสช. เรื่องซักซ้อมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) ปีงบประมาณ 2565 และการดำเนินงานเพื่อควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปิดประชุม เวลา 18.00 น .
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นักท่องเที่ยวไทย-เทศ ร่วมงานเทศกาลแสงไฟ อะเวคเคนนิ่งขอนแก่น คึกคักรับเปิดประเทศ-คลายล็อคโควิด-19
ภาพรวมท่องเที่ยวปีนี้ ม.ค.-มิ.ย. ต่างชาติเข้าไทยเกือบ 2 ล้านคน สร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวสะสม 1.14 แสนล้านบาท ขณะที่ท่องเที่ยวในประเทศไม่แพ้กัน
“ร.ร.แก่นนคร”ขอนแก่น จับมือภาคีเครือข่าย อบรมแกนนำนักเรียนจิตอาสา เพื่อนช่วยเพื่อน
จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
สภ.เมืองขอนแก่นปล่อยแถวเจ้าหน้าที่สายตรวจ สภ.เมืองขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะประชาชน,ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร
“จีโอ้” กองหน้าทีมชาติไทย จุดประกายเด็กขอนแก่น ฝันให้ไกลไปให้ถึง ทุกคนทำได้ ขณะที่แฟนบอลร่วมเซอร์ไพรส์วันเกิดครบรอบ 23 ปีอย่างอุ่น