วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565

สหกรณ์ฯครูขอนแก่นประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 64 ฟุ้ง!เงินปันผล – เฉลี่ยคืน ร้อยละ 80.29 ของกำไรสุทธิ

สหกรณ์ฯครูขอนแก่นประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 64 ฟุ้ง!เงินปันผล – เฉลี่ยคืน ร้อยละ 80.29 ของกำไรสุทธิ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เพื่อเสนอเอกสารทางการเงินการบัญชี พร้อมจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสดของสหกรณ์ฯ ให้ผู้สอบบัญชีและรับรองงบต่างๆ ประจำปี 2564ได้ตรวจสอบรับรองงบดังกล่าว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 คณะกรรมการจึงได้มีมติให้นัดผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ เพื่อประชุมใหญ่สามัญประจำปีตามข้อบังคับ
   เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น(KICE) อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายอนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์  ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เป็นประธานการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด โดยมีนายทนงศักดิ์  วังสงค์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จํากัด , นายมนตรี ช่วยชู ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตัวแทนสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมชี้แจง และมีคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 59 ผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง
   นายอนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด กล่าวว่า เรียน ท่านผู้แทนสมาชิก สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัดและท่านผู้มีเกียรติ ที่รักและเคารพทุกท่าน ปีนี้คณะกรรมการดำเนินการมีมติกำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปีในเดือนมกราคม เร็วกว่าทุก
ปีที่ผ่านมา เพื่อให้สมาชิกได้รับเงินปันผล-เฉลี่ยคืนเป็นของขวัญเนื่องในเดือนแห่งวันครู ถึงแม้ไม่ได้รับตรงในวันที่ 16 มกราคม ก็ยังถือว่าเป็นเดือนแห่งวันครูสหกรณ์ของเรา สิ้นปีบัญชีสหกรณ์ในวันที่ 31 ธันวาคมทุกปี และต้องจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีภายใน 150 วันตามข้อบังคับข้อ 61 มีสมาชิก
สอบถามว่าทำไมไม่ปันผล-เฉลี่ยคืน ให้ทันปีใหม่เป็นของขวัญปีใหม่เหมือนสหกรณ์อื่นๆ ต้องเรียนพวกเรา
ว่าปีบัญชีของแต่ละสหกรณ์แตกต่างกัน บางสหกรณ์สิ้นปีบัญชีสหกรณ์ตามปีงบประมาณ (กันยายนทุกปี)
จึงสามารถทำได้ตามที่สอบถามมา


     คณะกรรมการดำเนินการมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมวลสมาชิก ในปี 2564 เราเจอวิกฤติใหญ่อีกเรื่องคือการแก้ไขปัญหากองทุนสวัสดิการเดิม(ก.ส.ส.1-6,กสช.1-3) ซึ่งสหกรณ์ดำเนินการมาเป็นเวลากว่า 32 ปี เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของสมาชิก
ผู้ค้ำประกันและทายาท ไม่เดือดร้อนแต่เมื่อนายทะเบียนสั่งระงับคณะกรรมการดำเนินการก็แก้ไขตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับในที่สุดก็ผ่านพ้นไปด้วยดีแต่ก็ต้องมีผลกระทบต่อมวลสมาชิกเมื่อสิ้นปี
    ผลงานเชิงประจักษ์หลายเรื่องชัดเจนที่บ่งบอกถึงความมุ่งมั่น ความตั้งใจของคณะกรรมการในการ
ที่จะให้สหกรณ์ของเราเป็นสหกรณ์สีขาวตามสโลแกน “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ต้องสีขาวด้วยธรรมาภิบาล และมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกตามอุดมการณ์ของสหกรณ์”
สุดท้ายนี้ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระบารมี
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ ได้ดลบันดาลให้สมาชิกทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญ
ตลอดไป
    ด้าน นายทนงศักดิ์ วังสงค์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด กล่าวว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เป็นองค์กรที่ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือ บนพื้นฐานของการช่วยเหลือตนเอง และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การบริหารจัดการในรอบปีที่ผ่านมา สหกรณ์ฯดำเนินงานตามภารกิจ บทบาท อำนาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องส่งผลให้ผลดำเนินงานและฐานะทางการเงินของสหกรณ์มีสภาพคล่อง และมีทุนดำเนินงานของ สหกรณ์เพียงพอต่อการบริหารจัดการ ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสหกรณ์ โดยเฉพาะในรอบปีบัญชี 2564 ถึงแม้สหกรณ์ฯ สามารถบริหารจัดการ ทำให้มีรายได้และผลตอบแทนสูงกว่าปีที่ผ่าน มาแต่สหกรณ์ฯมีค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิกสูงขึ้น จึงส่งผลให้สหกรณ์จัดสรร
เงินปันผล – เฉลี่ยคืน กลับคืนสู่สมาชิก คิดเป็นร้อยละ 80.29 ของกำไรสุทธิ แต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด
ระบบสหกรณ์ยังได้สร้าง “มูลค่าทางความคิด บนหลักการสหกรณ์” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาของ
มวลสมาชิกนำไปสู่ความสำเร็จและความก้าวหน้าต่อระบบสหกรณ์ได้อย่างยั่งยืน
    “ในนามฝ่ายจัดการ ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่
ผู้แทนสมาชิกรวมทั้งสมาชิกและเครือข่ายพันธมิตรในขบวนการสหกรณ์ทุกพื้นที่ของประเทศไทย ที่มีส่วนส่งเสริม สนับสนุนให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เจริญก้าวหน้าพร้อมที่จะเป็น “สถาบันสหกรณ์”ให้สมาชิกสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีคุณภาพต่อไป”นายทนงศักดิ์ กล่าว


     ส่วนผลประกอบการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่นจำกัด ประจำปี 2564 มีกำไรสุทธิ 1,188,779,081.70 บาท   สมาชิกได้รับเงินปันผล ร้อยละ 6  และเฉลี่ยคืนร้อยละ 12  ซึ่งมีสมาชิกสงสัยว่าปีที่แล้วได้เฉลี่ยคืนร้อยละ 17 ปีนี้ได้ร้อยละ 12 ลดลงจากเดิมไปเพราะอะไร  เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จํากัด ได้ชี้แจงแถลงไขว่า ได้ใช้เงินสหกรณ์ ฯคืนเงินแรกเข้ากองทุนสวัสดิการเดิม(กสส.1-6,กสช.1-3)ไปจำนวน 91,676,210.26 บาท ซึ่งมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญปี 2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 อนุมัติจำนวน 175,626,504.43 บาทเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินการกองทุนสวัสดิการเดิม(กสส.1-6,กสช.1-3)รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จัดทำไว้อย่างชัดเจนในเอกสารการประชุมใหญ่วิสามัญที่มอบให้กับผู้แทนสมาชิก  ดังนั้นจึงส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิในปีนี้ ถ้าไม่มีผลกระทบกรณีดังกล่าว สหกรณ์เราจะมีกำไรสุทธิจำนวน 1,280,455,291.96 บาท สมาชิกจะได้ปันผล ร้อยละ 6 เฉลี่ยคืน ประมาณร้อยละ 18


   ในตอนท้ายการประชุมได้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ชุดที่ 60 ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ชุดที่ 60 ซึ่งมีผู้สมัคร 2 คนได้แก่ นายสนอง สุดสะอาด ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 ได้คะแนน 203 คะแนน ส่วนนายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4 ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้คะแนน 169 คะแนน บัตรที่ลงคะแนนให้ผู้สมัคร(บัตรดี) 372 คะแนน บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 2 คะแนน บัตรเสีย 1คแนน รวมคะแนนผู้สมัครทั้งบัตรดีบัตรที่ไม่ลงคะแนนเลือกผู้สมัครผู้ใด และบัตรเสียทั้งหมด 375 คะแนน.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ราชกิจจาฯ แพร่กฎกระทรวงการคลัง ยกเว้นภาษีเงินที่ได้รับจากโครงการรัฐ 16 รายการ รวม ‘คนละครึ่ง-เราชนะ-เราเที่ยวด้วยกัน’ กำหนดใช้บังคับปีภาษี 2564
“มข.” จับมือ ธ.โลก ควงห้าเมืองในไทย จัดหาเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การยกระดับคุณภาพชีวิตทั่วประเทศ
ร.ร.ขอนแก่นวิทย์ ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 รับเปิดภาคเรียน 1/2565
“ซีแพค กรีน โซลูชัน” ตะลุยภาคอีสาน จัดกิจกรรมเสวนา“CPAC Green Solution ล้ำ เปลี่ยน โลก Roadshow” ประเดิมที่แรก จ.ขอนแก่น เพื่อยกระดับวงการก่อสร้างไทย และตอกย้ำการเติบโตอย่างยั่งยืน
ตำรวจทางหลวงขอนแก่นทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 208 อัตรา รับสมัครทางอินเทอรเน็ต ตั้งแต่บัดนี้ – 20 พฤษภาคม 2565