วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565

ปธ.สหกรณ์ฯครูขอนแก่น ร่อน!สารส่งข่าวสารข้อมูลถึงสมาชิกฉบับสุดท้าย ก่อนหมดวาระ ในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ

ปธ.สหกรณ์ฯครูขอนแก่น ร่อน!สารส่งข่าวสารข้อมูลถึงสมาชิกฉบับสุดท้าย ก่อนหมดวาระ ในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
     เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ไดีออกสารส่งข่าวสารข้อมูลถึงสมาชิก เป็นฉบับสุดท้ายในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากสมาชิก ในวันที่ 21 มกราคม 2565 มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เพื่อรายงานประจำปีเสร็จสิ้นถือว่าหมดวาระตามข้อบังคับและข้อกฎหมาย คงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุดที่ 60 ดำเนินการต่อไป โดยเนื้อหาใจความ สรุปพอสังเขปได้ดังนี้
“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ต้องสีขาวด้วยธรรมาภิบาล และมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกตามอุดมการณ์ของสหกรณ์”


  เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ผู้แทนสมาชิก ที่รักและเคารพทุกท่าน
   สารส่งข่าวสารข้อมูลถึงสมาชิกฉบับนี้น่าจะเป็นฉบับสุดท้ายในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากสมาชิก ในวันที่ 21 มกราคม 2565 มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564เพื่อรายงานประจำปีเสร็จสิ้นถือว่าหมดวาระตามข้อบังคับและข้อกฎหมาย คงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุดที่ 60 ดำเนินการต่อไป ต้องขอขอบคุณผู้แทนสมาชิกและสมาชิกทุกท่านที่เข้าใจและให้ความร่วมมือในการดำเนินการเพื่อให้สหกรณ์ของเราเป็น “สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล และมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกตามอุดมการณ์ของสหกรณ์”  ผลงานเชิงประจักษ์ที่คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการบริหารงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิกและความมั่นคงของสหกรณ์  อาทิเช่น
1) ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทจากร้อยละ 7.25 คงเหลือ ร้อยละ 6 2) ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเปิดเผยข้อมูลกรณีเงินของสหกรณ์ฯถูกยักยอกไปกว่า 431 ล้านบาทเศษ จนนำไปสู่กระบวนการศาล ทั้งคดีความแพ่ง คดีอาญา3) ลดการส่งหุ้นรายเดือนลงตามความสมัครใจคงเหลือส่งหุ้นไม่น้อยกว่า 100 บาท เพื่อให้สมาชิกมีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น4) แก้ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเสมอภาคให้สมาชิกได้สมัครเป็นคณะกรรมการดำเนินการ เดิมใครเป็นหนี้สถาบันการเงินโดยเฉพาะธนาคารออมสินไม่มีสิทธิสมัคร เป็นคณะกรรมการดำเนินการ 5) แก้ปัญหาให้สมาชิกไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน เดิมสมาชิกที่ขอกู้เงินกับสหกรณ์ฯต้องไปขอหนังสือรับรองจากธนาคารออมสิน เพื่อเป็นหลักฐานประกอบ คณะกรรมการได้ดำเนินการยกเลิกกรณีดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกและศักดิ์ศรีแห่งองค์กรวิชาชีพครู6)  การกู้เงินสวัสดิการเดิมสมาชิกไม่มีโอกาสได้รับเงินเฉลี่ยคืน คณะกรรมการได้ปรับเงินกู้สวัสดิการไปเป็นเงินกู้สามัญสวัสดิการ ทำให้สมาชิกได้รับเงินเฉลี่ยคืนในการจัดสรรกำไร ปี 2563 ซึ่งเป็นปีแรก7) ดำเนินการโอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืนในทันทีเมื่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ โดยโอนเข้าบัญชีสมาชิกโดยตรง
8)        ให้สมาชิกที่กู้เงินทุกประเภท สหกรณ์ฯโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงกับสมาชิก เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ และประหยัดค่าใช้จ่ายในการสั่งจ่ายเช็คของสหกรณ์ฯ
9)        บุคคลที่มีอายุเกิน 55 ปีมีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ ยกเลิกระเบียบที่ขัดกับข้อบังคับ
10)    เปิดโอกาสให้พนักงานราชการสามารถสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้ 11)    ยกเลิกเงินรับรองหน่วยงาน คนละ 500 บาทเพราะในหน่วยงานไม่ได้เป็นสมาชิกทุกคนซึ่งไม่เป็นธรรมกับสมาชิกสหกรณ์จึงเปลี่ยนไปเป็นเงินพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก โดยโอนเข้าบัญชีโดยตรงให้สมาชิกคนละ 500 บาท เริ่มดำเนินการในเดือนกันยายน 2564 และในปี 2565 ได้เสนอเพิ่มให้คนละ 1,000 บาท12)    สมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพ และได้มีการฝากหักเงิน ณ ที่จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัดบุคคลเหล่านี้เมื่อสิ้นปีไม่มีโอกาสได้รับเงินเฉลี่ยคืน จึงมมีมติรับกลับเข้ามาเป็นสมาชิกทำให้บุคคลเหล่านี้มีโอการได้รับเงินปันผล เฉลี่ยคืนและถ้ามีวินัยทางการเงินที่ดีก็เปิดโอกาสให้ได้รับสิทธิเหมือนสมาชิกปกติเช่นการใช้สิทธิการกู้เงิน เป็นต้น(ดึงเข้ามาอยู่ในระบบสหกรณ์)13)    ออกระเบียบให้สมาชิกได้รับสวัสดิการสงเคราะห์ในกรณีสมาชิกเสียชีวิตทายาทได้รับการสงเคราะห์ดังนี้ สงเคราะห์สมาชิกที่เสียชีวิตตามระยะเวลาที่เป็นสมาชิกทายาทจะได้รับคือ เป็นสมาชิกไม่ถึง 5 ปี ได้รับการช่วยเหลือ 10,000 บาท เป็นสมาชิก 5 ปีไม่ถึง 10 ปีได้รับการช่วยเหลือ 15,000 บาทเป็นสมาชิก 10 ปีไม่ถึง 15 ปีได้รับการช่วยเหลือ 20,000 บาทเป็นสมาชิก 15 ปีไม่ถึง 20 ปีได้รับการช่วยเหลือ 25,000 บาทเป็นสมาชิก 20 ปีขึ้นไปได้รับการช่วยเหลือ 30,000 บาทและสหกรณ์ฯได้จัดทำประกันชีวิตหมู่ให้สมาชิกสามัญทุกคน จะได้รับค่าสินไหมจำนวน 300,000 บาท/คน ในช่วงรอยต่อที่มีการยกเลิกกองทุนสวัสดิการเดิม(กสส.1-6,กสช.1-3)14)    แก้ไขปัญหากรณีนายทะเบียนสั่งให้ระงับการดำเนินการกองทุนสวัสดิการเดิม(กสส.1-6,กสช.1-3)
โดยคืนเงินแรกเข้าให้กับสมาชิกทุกคนตามคำสั่งนายทะเบียน15)    ฯลฯ
   จากวิกฤติที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นโอกาสอันดีในการร่วมแรง ร่วมใจ ในการสร้างสรรค์สหกรณ์ของพวกเราให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป


     ในวันพรุ่งนี้ 21 มกราคม 2565 เมื่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ  สหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงให้สมาชิกในทันทียกเว้นสมาชิกที่มอบอำนาจให้คณะกรรมการ  สหกรณ์เรามีกำไรสุทธิ 1,188,779,081.70 บาท   สมาชิกได้รับเงินปันผล ร้อยละ 6  และเฉลี่ยคืนร้อยละ 12  มีสมาชิกสงสัยว่าปีที่แล้วได้เฉลี่ยคืนร้อยละ 17 ปีนี้ได้ร้อยละ 12 ลดลงจากเดิมไปเพราะอะไร ต้องเรียนว่าเราได้ใช้เงินสหกรณ์ คืนเงินแรกเข้ากองทุนสวัสดิการเดิม(กสส.1-6,กสช.1-3)ไปจำนวน 91,676,210.26 บาทซึ่งมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญปี 2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 อนุมัติจำนวน 175,626,504.43 บาทเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินการกองทุนสวัสดิการเดิม(กสส.1-6,กสช.1-3)รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จัดทำไว้อย่างชัดเจนในเอกสารการประชุมใหญ่วิสามัญที่มอบให้กับผู้แทนสมาชิก  ดังนั้นจึงส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิในปีนี้ ถ้าไม่มีผลกระทบกรณีดังกล่าว สหกรณ์เราจะมีกำไรสุทธิจำนวน 1,280,455,291.96 บาท สมาชิกจะได้ปันผล ร้อยละ 6 เฉลี่ยคืน ประมาณร้อยละ 18 จึงเรียนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับกองทุนสวัสดิการเดิมซึ่งไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นเมื่อนายทะเบียนสั่งให้ระงับเราก็ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว คณะกรรมการดำเนินการก็ดำเนินการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในที่สุดก็ผ่านพ้นไปด้วยดี รายละเอียดข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจะได้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีต่อไป
      สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณผู้แทนสมาชิก สมาชิกทุกท่านที่เข้าใจและให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการดำเนินการพัฒนาสหกรณ์ของเราให้มีความก้าวหน้ามาตามลำดับ การดำเนินงานที่ผ่านมาหากกระผมและคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการได้ล่วงเกินท่านด้วยกาย วาจา  ใจ ก็ขอได้โปรดอโหสิกรรม และขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือได้ดลบันดาลให้สมาชิกทุกท่านมั่งมี ศรีสุขตลอดไป ถ้ามีบุญและวาสนาและสมาชิกไว้วางใจ จะกลับมารับใช้บริการสมาชิกในโอกาสต่อไป

                       ขอแสดงความนับถือ
                 (นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด
                       20 มกราคม   2565

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ราชกิจจาฯ แพร่กฎกระทรวงการคลัง ยกเว้นภาษีเงินที่ได้รับจากโครงการรัฐ 16 รายการ รวม ‘คนละครึ่ง-เราชนะ-เราเที่ยวด้วยกัน’ กำหนดใช้บังคับปีภาษี 2564
“มข.” จับมือ ธ.โลก ควงห้าเมืองในไทย จัดหาเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การยกระดับคุณภาพชีวิตทั่วประเทศ
ร.ร.ขอนแก่นวิทย์ ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 รับเปิดภาคเรียน 1/2565
“ซีแพค กรีน โซลูชัน” ตะลุยภาคอีสาน จัดกิจกรรมเสวนา“CPAC Green Solution ล้ำ เปลี่ยน โลก Roadshow” ประเดิมที่แรก จ.ขอนแก่น เพื่อยกระดับวงการก่อสร้างไทย และตอกย้ำการเติบโตอย่างยั่งยืน
ตำรวจทางหลวงขอนแก่นทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 208 อัตรา รับสมัครทางอินเทอรเน็ต ตั้งแต่บัดนี้ – 20 พฤษภาคม 2565