วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

มทร.อีสาน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12 ส.ค. 2020
714

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน นครราชสีมา โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ประธานในพิธีเปิดเผยว่า วันนี้ผู้บริหาร  อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสาน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งกิจกรรมได้มีการจัดงาน 2 ส่วน ประกอบด้วยส่วนของพิธีทางศาสนา ซึ่งมีพระสงฆ์ 10 รูป ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ อาราธนาศีล โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นผู้แทนถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทั้ง 10 รูป และส่วนของพิธีการ  การถวายพานพุ่ม เปิดกรวยกระทงดอกไม้ที่หน้าพระฉายาลักษณ์ และผมได้นำกล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล ดังความว่า “ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานพระราชานุญาต ประกาศสมานฉันท์พร้อมเพรียงกัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลและประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญ พระราชหฤทัยชื่นบาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณขจรขจายแผ่ไพศาล สถิตเป็นมิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดจิรัฐิติกาลเทอญ” โดยช่วงท้ายของพิธีการ คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคน ต่างพร้อมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทย ด้วยความสำนักในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมทั้งได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563

ผศ.ดร.วิโรจน์ กล่าวต่อว่า ในช่วงสายของวันเดียวกัน มทร.อีสาน ยังได้จัดโครงการจิตอาสาพัฒนา มทร.อีสาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ลานมรกต มทร.อีสาน นครราชสีมา โดยมี ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ในครั้งนี้ มทร.อีสาน จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งมีผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาอย่างพร้อมเพรียงกันด้วยความสมัครใจ โดยการทำกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการปรับภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด และสวยงาม ซึ่งมีการกำหนดจุดทำความสะอาดที่บริเวณรั้วโดยรอบของมหาวิทยาลัย และเส้นทางเดินรถต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมุ่งหมายในการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นการแสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะเพื่อสร้างสังคมแห่งการมีส่วนร่วมเพื่อประโยชน์และความสุขส่วนรวมของชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบไป