พช.ขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและการประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พบปะผู้เข้าร่วมประชุมและบรรยายพิเศษเรื่อง “การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดขอนแก่น” โดยมีนางจิรภา เชื้อดวงผุย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
งานนี้ นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ร่วมบรรยายให้ความรู้ และรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563
โดยมีกลุ่มเป้าหมายจาก 26 อำเภอ รวม 36 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คณะกรรมการอนุกองทุนฯ อำเภอ และคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ตำบล รวมอำเภอละ 3 คน
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุมในครั้งนี้ ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถบริหารจัดการกองทุน และบริหารเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ