วันเสาร์, 2 กรกฎาคม 2565

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 – 24 มกราคม 2565

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 – 24 มกราคม 2565
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร1. นักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ) (ปริญญาตรี)จำนวน 1 อัตราเงินเดือน 18,000 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
2. นักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป) (ปริญญาตรี)จำนวน 7 อัตราเงินเดือน 18,000 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
3. นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี)จำนวน 1 อัตราเงินเดือน 18,000 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
4. นักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาตรี)จำนวน 1 อัตราเงินเดือน 18,000 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
5. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ปริญญาตรี)จำนวน 1 อัตราเงินเดือน 18,000 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา หรือทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ หรือทางสื่อสารมวลชน
6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)จำนวน 2 อัตราเงินเดือน 19,500 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

7. เจ้าพนักงานธุรการ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)จำนวน 3 อัตราเงินเดือน 13,800 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
8. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)จำนวน 3 อัตราเงินเดือน 13,800 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
9. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)จำนวน 1 อัตราเงินเดือน 13,800 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
10. คีตศิลปิน (ด้านเพลงไทยเดิมชาย) (ม.6 หรือเทียบเท่า)จำนวน 1 อัตราเงินเดือน 10,430 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง1) ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า2) มีความรู้ความสามารถในการขับร้องคีตศิลป์ไทย ตรงตาม สมรรถนะที่กรมประชาสัมพันธ์กำหนด3) เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
11. ดุริยางคศิลปิน (กีตาร์ไฟฟ้า) (ม.6 หรือเทียบเท่า)จำนวน 1 อัตราเงินเดือน 10,430 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง1) ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า2) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรี (กีต้าร์ไฟฟ้า) ได้เป็นอย่างดี ตรงตามสมรรถนะที่กรมประชาสัมพันธ์กำหนด3) เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
12. ผู้ประกาศและรายงานข่าว (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)จำนวน 1 อัตราเงินเดือน 11,280 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันและมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ทางด้านประกาศและรายงานข่าว
13. นายช่างไฟฟ้า (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)จำนวน 1 อัตราเงินเดือน 13,800 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสามารถสมัครได้ ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14-24 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ที่เว็บไซต์  http://www.prd.go.th  หัวข้อ “ข่าวสมัครงานกรมประชาสัมพันธ์”

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัคร

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg